1. Kontrahent zawierając umowę z Sprzedawcą ma pełną świadomość i akceptuje fakt, iż ze względu na specyfikę technologii wytwarzania Produktów oraz ze względu na sposób dostawy Produktów dostarczanych przez Sprzedawcę, realizacja zawartej przez Strony umowy nastąpi przy uwzględnieniu następujących warunków:
  1. Różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm, w przypadku wizytówek do 1mm.
  2. W wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu.
  3. Kolorystyka wykonanego Produktu powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kontrahenta. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz sprawdzenia jak kolory przyjęte w projekcie będą wyglądały w druku, Kontrahent ma możliwość zamówienia proofa cyfrowego przed wydrukiem właściwego zlecenia. Wydruk próbny proof odzwierciedla tylko kolory pracy. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej.
  4. Uszlachetniania Produktu w postaci foli lub lakieru UV mogą spowodować wizualną zmianę koloru Produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Kontrahenta dotyczącej kolorystyki Produktu.
  5. Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby.
  6. Lakier UV 3D nie jest lakierem całkowicie przeźroczystym, posiada odcień żółtego koloru. Efekt ten będzie szczególnie widoczny przy nałożeniu go na białych niezadrukowanych powierzchniach.
  7. W sytuacji w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura środków katalogu, w Produkcie może powstać różnica kolorystyczna pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem tych elementów na innych arkuszach.
  8. Ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Dlatego przy pełnych aplach zaleca się wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk.
  9. Podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm. Jest ono akceptowalne i zgodne z tolerancją stosowaną podczas nakładania lakieru i nie może być kwalifikowane jako niezgodne z umową wykonanie zamówienia.
  10. Ilość Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę do Kontrahenta może różnic się od ilości Produktów zamówionych przez Kontrahenta w granicach +/-5%.
  11. Sprzedawca wykonuje zamówienia dwoma metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym ) lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Sprzedawca.
  12. Ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, zabrudzenia (plamki), któregoś z kolorów kałamarza powstałe podczas druku nie przekraczające 1% powierzchni Produktu nie mogą być podstawą do żądania przez Kontrahenta wykonania ponownego druku Produktu. W tym wypadku Sprzedawca może jedynie udzielić rabatu w wysokości indywidualnie ustalonej przez Strony, jednak w żadnym razie nie przekraczającej równowartości 5% wartości netto wynagrodzenia Sprzedawcy.
  13. Podczas drukowania prac może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską.
  14. Zszywki użyte do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą delikatnie różnić się pozycją na grzbiecie, co nie stanowi podstawy do składania przez Kontrahenta reklamacji takiego Produktu.
  15. Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii wykonywania takiej pracy i powstałego w jej wyniku Produktu.
  16. Kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Sprzedawcę. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Kontrahenta wyłącznie przy arkuszach plano w formacie B1 i A1
  17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany gramatury papieru na wyższą w celu zachowania deklarowanego terminu wysyłki.
  18. Sprzedawca realizując Produkty stosuje rastry wysokich liniatur, gdzie kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory.
 2. Mając na uwadze wskazane powyżej założenia i uwarunkowania oraz wymogi technologii produkcji, Kontrahent zawierając umowę ze Sprzedawcą przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie niniejszego paragrafu nie będzie rozumiane jako nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę i jako takie nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kontrahenta nie zostaną uznane przez Sprzedawcę.